Předpisy pro provoz chladících zařízení

Nedílnou provozu strojovny chlazení je ČSN 14 0647 – EN 378, vyhláška č. 48/1982 Sb. a s nimi související ČSN a hygienické předpisy.

Dále je nutné zaškolit obsluhu, seznámit jí s předpisy pro chladicí zařízení, a to zejména :

• Zákona č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce.

• Zákona č. 309/2006 Sb. – Požadavky na ochranu zdraví při práci

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů a technických zařízení.

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

• Nařízení vlády č. 3782001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojních zařízení.

• Nařízení EU č. 842/2006  o   F-plynech

• Nařízení vlády č. 117/2005 Sb. ze dne 23. února 2005 o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozónové vrstvy (výtah) §10 Evidence regulovaných chladiv a  evidenční kniha chladicího zařízení

• Vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení.

• ČSN EN 378-2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla- Bezpečnostní a environmentální požadavky – konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace.

• ČSN EN 378-3 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla- Bezpečnostní a environmentální požadavky – Instalační místo a ochrana osob.

• ČSN EN 378-4 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla- Bezpečnostní a environmentální požadavky – Provoz, údržba, oprava a rekuperace

• ČSN ISO 5149  Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev – požadavky bezpečnosti.

Provozovatelé jsou povinni uvedené předpisy v potřebném rozsahu respektovat, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných bezpečnostních předpisů,

pokud s nimi byli seznámeni a tyto jim to ukládají.

Rovněž je třeba zajistit řádné zaškolení a seznámení se s obsluhou a údržbou chladicí technologie podle TP a návodů dodavatele.

Je nutné aby s výše uvedenými předpisy byl seznámen i personál, který přijde do styku s tímto chladicím zařízením.